POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zaufanie do nas uznajemy za bardzo ważną wartość prowadzonego przez nas Sklepu, w szczególności w zakresie prywatności danych.

Polityka prywatności wyjaśnia zakres w jakim przetwarzamy dane osobowe.

W niniejszej polityce znajdziesz także informacje o technikach marketingowych, w tym związanych z profilowaniem oraz użyciu tzw. ciasteczek.

Chcemy, aby wszystko było dla Ciebie jasne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Sklepu www, funkcjonującego pod adresem url: https://sklep.ravekjavik.pl/

Właścicielem Sklepu oraz Administratorem danych osobowych jest: Fundacja NUR z siedzibą w Łodzi przy ul. KAMIŃSKIEGO 26/5, 90-220 Łódź,  zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000419271.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep.ravekjavik@gmail.com

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Sklepie i w związku z zamówieniami i sprzedażą realizowaną za jego pośrednictwem.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

 2. Cel i zakres przetwarzania danych

1. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

– Dokonywanie zamówień i sprzedaży Produktów;

– Obsługa zwrotów i reklamacji;

– Obsługa zapytań;

– Prowadzenie konta w Sklepie;

– Wysyłka newslettera;

2. Sklep wykorzystuje dane osobowe podane przez Klienta. Są to:

dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania);

dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego, dane do faktury);

dane logowania w Sklepie (login, data i miejsce logowania, nr IP).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sklep jest:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda podmiotu danych, w przypadku: prowadzenie kontaktu lub wysyłki newslettera;

art. 6 ust. 1 lit. b – podjęcie czynności niezbędnych w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep oraz usługi prowadzenia konta w Sklepie;

art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora:, marketing usług własnych Sklepu, rozwiązywanie sporów.

4. Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) lub innych, podobnych technologii.

5. Przetwarzamy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane i jaki wymagany jest przez przepisy prawa (np. o rachunkowości). Staramy się jednak zminimalizować zakres przetwarzania tam, gdzie jest to możliwe, po zakończeniu świadczenia usług.

3. Twoje prawa

1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

usunięcia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych,

2. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych. Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych.

4. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.

5. Składając wniosek o realizację swojego prawa prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania) oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika, ponieważ przetwarzamy dane wrażliwe.

6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania Zamówień i posiadania konta w Sklepie.

 

4. Przekazanie danych osobowych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

firma hostingowa;

kurierzy lub operatorzy pocztowi;

operatorzy płatności;

operatorzy rozwiązania typu chat online;

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;

firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;

inne podmioty wspierające bieżącą działalność administratora (księgowość, obsługa prawna, obsługa IT).

2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

4. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej wobec korzystania z zagranicznych dostawców rozwiązań online usług takich jak Google. Podmioty o jakich mowa korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności, takich jak standardowe klauzule umowne wobec czego przekazanie jest w pełni bezpieczne.

Techniki marketingowe

5. Istotne informacje o technikach marketingowych

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator korzysta z piksela należącego do Facebook. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki Cookies

6. Informacja o plikach cookies

Sklep korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7. Zarządzanie plikami cookies

  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: