Regulamin sklepu internetowego RAVEKJAVÍK

1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy RAVEKJAVIK jest prowadzony przez Fundację NUR z siedzibą w Łodzi przy ul. KAMIŃSKIEGO 26/5, 90-220 Łódź,  zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000419271.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Fundacja NUR z siedzibą w Łodzi przy ul. KAMIŃSKIEGO 26/5, 90-220 Łódź,  zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000419271.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.ravekjavik.pl/.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sklepu internetowego: https://sklep.ravekjavik.pl/

2. Adres Sprzedawcy: ul. Kamińskiego 26/5, 90-220 Łódź

3. Adres do zwrotów: ul. Żubardzka 7/38, 91-022 Łódź

4. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep.ravekjavik@gmail.com

5. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 508-645-254

6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 40 1030 0019 0109 8503 3003 5118

7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

– dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oprogramowania,

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Przyjmowanie i realizacja Zamówień odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz akceptacja Regulaminu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe, przy czym koszt połączenia z siecią Internet jest zależny od dostawcy, z którego usług korzysta Klient.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji:

 1. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy:

  1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, 

  2. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), 

  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 2. jeżeli wybrano możliwość Zamówienia z rejestracją – należy:

  1. wypełnić Formularz rejestracji (niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz akceptacja Regulaminu);

  2. zalogować się na konto (logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji),

  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, 

  4. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), 

  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” – na adres e-mail Klienta przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem zamówienia;

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawa zamówionych Produktów do Klienta następuje w formie przesyłki kurierskiej. 

2. Klient dokonuje płatności w formie przelewu online za pomocą systemu PayU i może skorzystać z następujących metod płatności: przelew internetowy, płatność kartą, przelew tradycyjny lub BLIK.

 

9. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

– W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


10. Prawo do zwrotu oraz reklamacji

1. Prawo odstąpienia od Zamówienia (zwrotu Produktów), a także procedurę reklamacyjną i inne formy rozstrzygania sporów opisuje Polityka zwrotów https://sklep.ravekjavik.pl/zwroty-2/

 

11. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, czy usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności https://sklep.ravekjavik.pl/privacy/

12. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.