Statut Fundacji NUR

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą NUR, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Łukasza Długołęckiego 

Haukura Hrafnssona 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.  Nr 46, poz. 203 z 1991 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 

2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne oraz przystępować do organizacji i  fundacji realizujących zbliżone cele, zgodnie z zasadami określonymi Statutem i  obowiązującymi przepisami. 

§ 3. 

1. Nazwa Fundacji brzmi NUR. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy, siedziby i znaku graficznego  Fundacji. 

§ 4. 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 5. 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i  wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6. 

Celami Fundacji są:

1) inicjowanie, wspieranie i popularyzacja wszelkiej działalności artystycznej, w szczególności  filmowej, 

2) poszukiwanie, kreowanie i propagowanie nowych form wyrazu artystycznego oraz  innowacyjnych metod wspierania aktywności artystycznej, 

3) tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sztuki oraz poszerzania świadomości artystycznej i wiedzy związanej ze sztuką wśród artystów, a także innych grup społecznych,  w szczególności poprzez tworzenie centrów sztuki, w pierwszej kolejności na terenie Łodzi,  co przyczyni się do kulturalnego rozwoju tego miasta. 

4) ochrona spuścizny oraz edukacja o artystycznej działalności zarówno polskich jak i  światowych twórców, głównie związanych ze sztuką filmową. 

§ 7. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) produkcję i koprodukcję filmową, 

2) dystrybucję filmową, 

3) renowację, adaptowanie i utrzymywanie przestrzeni w celu stworzenia centrów kultury i  sztuki, pozostających w charakterze miejscami otwartymi dla inicjatyw zewnętrznych, a  także służących za bazy produkcji filmowej, magazyny sprzętu filmowego i środków  inscenizacyjnych, galerie, 

4) organizowanie i wspieranie wszelakich wydarzeń artystycznych, takich jak: festiwale,  koncerty, spektakle teatralne, spotkania z twórcami różnych dziedzin sztuki, 5) prowadzenie różnych form edukacji artystycznej, w szczególności filmowej, takich jak:  warsztaty, sympozja, przeglądy i dyskusyjne koła filmowe, 

6) realizację spektakli teatralnych, happeningów oraz innych akcji performatywnych z  udziałem ochotników lub/i profesjonalnych aktorów, w różnorodnych przestrzeniach,  włącznie z tymi, które nie są tradycyjnie klasyfikowane jako teatralne, 

7) współpracę, utrzymywanie stałego kontaktu i obopólną wymianę wiedzy z ośrodkami  kultury w Polsce i na świecie, 

8) produkcję i zbieranie przedmiotów, takich jak: rekwizyty, kostiumy, elementy  scenograficzne, sprzęt oświetleniowy i sprzęt kamerowy, w celu późniejszego  wykorzystania ich w procesie produkcji filmowej, 

9) tworzenie archiwów filmowych, szczególnie filmów niezależnych i studenckich, 10) tworzenie baz danych lokacji, instytucji, aktorów, twórców i pracowników przemysłu  filmowego wykorzystywanych w procesie produkcji filmowej, 

11) sponsorowanie i organizowanie konferencji, szkoleń i innych wyjazdów o charakterze  edukacyjnym dla młodych twórców i organizatorów sztuki, 

12) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych wykorzystywanych przez  Fundację, a także osoby fizyczne i/lub prawne, w celu inicjowania i prowadzenia  działalności artystycznej, 

13) publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących działalności Fundacji oraz osób  prawnych i fizycznych współpracujących z Fundacją, a także produkcję przedmiotów, które  zakwalifikować można do nowatorskich metod promocji, takich jak: zabawki, odzież oraz  inne gadżety, 

14) publikowanie albumów fotograficznych, malarskich, literatury pięknej, katalogów  związanych z działalnością polskich i światowych artystów oraz prasy o tematyce  kulturalnej, w szczególności filmowej,

15) kolekcjonowanie i konserwowanie obiektów sztuki oraz digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja spuścizny polskich i światowych filmowców, 

16) wszelaka działalność związana z popularyzowaniem sztuki, w szczególności filmowej wśród  wszystkich grup społecznych, a także współpraca oraz utrzymywanie stałych kontaktów z  instytucjami zajmującymi się działalnością społeczną, takimi jak: Domy Pomocy Społecznej,  Domy Spokojnej Starości, ośrodki dla bezdomnych i hospicja, 

17) wspieranie merytoryczne i współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami  zajmującymi się produkcją filmową w środowisku twórczości niezależnej. 

§ 8. 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i  fizycznych, których działalność jest zbieżna z calami Fundacji. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), który został wniesiony w całości przez Fundatorów w postaci wkładu pieniężnego – po 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) przez każdego z nich. 

2. Wyodrębnia się z majątku Fundacji kwotę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na  działalność gospodarczą. 

§ 10. 

Majątek fundacji stanowią również inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów  wartościowych, ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych – nabyte w czasie  działalności Fundacji, a w szczególności jako: 

1) dochody z majątku Fundacji,  

2) darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych, a także inne  przysporzenia majątkowe przekazywane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne  osoby fizyczne i prawne,  

3) odsetki bankowe,  

4) dochody ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej  rzecz, 

5) dochody z działalności gospodarczej, 

6) papiery wartościowe, 

7) prawa majątkowe, pożytki i dochody z tych praw. 

§ 11. 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 12. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste,  że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Rozdział IIIa 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 13 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i za granicą w rozmiarach  służących realizacji celów statutowych.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację  statutowych celów Fundacji. 

3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

1) produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z), produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z),  produkcja bielizny (14.14.Z), produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),  produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z), produkcja wyrobów pończoszniczych (14.31.Z),  produkcja pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z), produkcja obuwia (15.20.Z), 

2) drukowanie gazet (18.11.Z), pozostałe drukowanie (18.12.Z), działalność usługowa  związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), introligatorstwo i podobne usługi  (18.14.Z), 

3) produkcja gier i zabawek (32.40.Z), 

4) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),  sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (47.62.Z), sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z), sprzedaż detaliczna gier i zabawek  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z), sprzedaż detaliczna odzieży  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i  wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), sprzedaż  detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i  targowiskach (47.82.Z), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na  straganach i targowiskach (47.89.Z), sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej  lub Internet (47.91.Z), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  straganami i targowiskami (47.99.Z), wydawanie książek (58.11.Z), wydawanie czasopism i  pozostałych periodyków (58.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 5) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), 

6) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), ruchome placówki  gastronomiczne (56.10.B), przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z), 

7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programami telewizyjnymi  (59.11.Z), działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagrań wideo i programami  telewizyjnymi (59.12.Z), działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i  programów telewizyjnych (59.13.Z), działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), 

8) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), działalność  wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), artystyczna i literacka 

działalność twórcza (90.03.Z), działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z), działalność  muzeów (91.02.Z). 

§ 14. 

1. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej  uzyskany przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie statutowych celów Fundacji. 2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i  umarzaniu według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 4. Cały zysk z działalności Fundacji wynikający z rocznych sprawozdań finansowych w całości  przeznaczany jest na cele statutowe. 

§ 15. 

1. Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować  środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych. 

2. Dochód uzyskiwany z powyższej działalności przeznaczany jest wyłącznie na realizację  statutowych celów Fundacji. 

3. Fundacja nie może: 

1) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Członków  organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku  małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,  jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków organów lub pracowników Fundacji  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to  wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą Członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich. 

Rozdział IV 

Władze Fundacji 

§ 16. 

1. Zarząd Fundacji jest jedynym i najwyższym organem Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się przynajmniej z 3 osób. 

§ 17. 

1. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą. 2. Fundator może zostać powołany na członka Zarządu. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

4. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu Fundacji. 

§ 18. 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek: 

1) jednogłośnego odwołania przez fundatorów, 

2) śmierci, 

3) złożenia rezygnacji, 

4) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej  funkcji, 

§ 19. 

Fundatorom służy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego członków w  przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody  Fundacji. 

§ 20. 

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością  Fundacji.  

2. Zarząd w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, 

2) uchwala projekty roczne i wieloletnie programów działania oraz planów finansowych  Fundacji, 

3) sprawuje pieczę nad zbiorami Fundacji, 

4) sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich  treścią przez osoby zainteresowane rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności  Fundacji oraz sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych, 

5) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

6) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

7) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne, 8) tworzy i znosi odziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa Fundacji, 

9) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia  oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia, 

10) zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji, 

11) decyduje o przystąpieniu i tworzeniu spółek handlowych oraz uczestnictwie w fundacjach, 12) decyduje o likwidacji Fundacji oraz wyznacza likwidatorów, 

13) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury rocznych sprawozdań merytorycznych  i finansowych. 

§ 21. 

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały tylko w przypadku jednomyślności. 

§ 22.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może złożyć każdy z członków  Zarządu Fundacji samodzielnie. 

§ 23. 

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania  ustalają jednomyślnie Fundatorzy. 

§ 24. 

1. Zarząd ma prawo do powołania Rady Doradczej. 

2. Rada Doradcza pozostaje organem doradczym bez prawa do podejmowania żadnych  wiążących dla Fundacji decyzji. 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

§ 25. 

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmują jednomyślnie Fundatorzy. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 2) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji oraz spieniężenie majątku  Fundacji na pokrycie zobowiązań, 

3) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie  Fundacji z rejestru, 

3. W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4  ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

§ 27. 

Do spraw nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o  fundacjach.